Isidore

Verkoopsvoorwaarden

 1. Isidore is eigendom van Kathleen Van Hoof. De Verkoper Isidore is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0663.892.546. Elke bestelling geldt als een expliciete aanvaarding van de algemene voorwaarden door de Koper. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst zoals hieronder beschreven.
 2. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten op de website www.isidorehome.be en www.isidorehome.com zijn in euro’s, exlusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen.

Alle productinfo, prijszettingen en orderinformatie blijven ten allen tijde onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen en correcties

De facturatie wordt opgemaakt aan de hand van de afspraken die gemaakt werden op de bestelbon.

 1. De goederen worden geleverd zoals omschreven op de bestelbon. De koper dient de geleverde goederen onmiddellijk na te kijken. Eventuele klachten moeten schriftelijk en uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst worden overgemaakt via info@isidorehome.be Verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen de 7 dagen na de ontdekking gemeld te worden, ook via schriftelijke communicatie waarin u de schade dient omschrijven en aan te tonen via een foto.

De waarborg van Isidore beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

 1. De goederen worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld of zoals overeengekomen met de koper. Rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie zal deze 5 à 6 weken bedragen. Eventuele vertraging in de levering, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 2. De levering gebeurt bij de koper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. De kosten voor het transport worden verrekend met de klant in functie van de afstand en de hoeveelheid aangekochte goederen. Voor een bestelling tot en met 450€ (excl BTW) wordt een transport kost van 45€ aangerekend.
 3. Annulering van de bestelling is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de koper wordt gevraagd, uiterlijk binnen de 7 werkdagen na de bestelling en voor zover zij schriftelijk door ons wordt bevestigd. Eventueel betaalde voorschotten worden in dat geval niet terugbetaald (OF: in geval van annulatie is de klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 25 % van de totale waarde van de bestelling), onverminderd bewijs van hogere schade door de verkoper
 4. Onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar de 30ste kalenderdag na factuurdatum. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met 12 % intrest per jaar en een schadebeding van 10% met een minimum van 50 euro, en worden eventuele andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
 5. Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 8 werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 6. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering.
 7. Creaties, eigendom van Isidore, mogen niet gecopierd worden zonder schriftelijke toestemming van Isidore. Elke inbreuk op dit laatste kan leiden to schadevergoeding naar gemeen recht.
 8. Indien een artikel in deze algemene voorwaarden nietig verklaard wordt, dan geldt deze nietigheid geenszins voor de overige artikelen. Isidore is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekendgemaakt.